Get Adobe Flash player

Kalendár školení

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
February 2016
 

Kontakt

Agentúra PROFIT spol. s r. o.
Vajanského 2029/26
052 01 Spišská Nová Ves

 

Ing. Martin Oltznauer

+421 904 625 478
agenturaprofit@agenturaprofit.sk

Vaše otázky

Obrázková CAPTCHA
Vložte znaky zobrazné na obrázku.

Nachádzate sa tu

Domov » školenia » Spišská Nová Ves

Daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2015 (vrátane účtovnej závierky a daňových priznaní) a zmeny od 1.1.2016

Termín:                    23.02.2016

 

Miesto konania:       SPIŠSKÁ NOVÁ VES, Mestský úrad , Štefánikovo námestie 1

                                2.poschodie - veľká zasadačka

 

Lektor:                    Ing. Valéria Jarinkovičová - daňový špecialista FR SR

 

Daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2015 (vrátane účtovnej závierky a daňových priznaní) a zmeny od 1.1.2016 

 

 

Organizačné údaje:

Miesto konania:       Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1,

                             052 01 Spišská Nová Ves

                             2. poschodie, veľká zasadačka

Termín:                  23.02.2016

Lektor:                   Ing.Valéria Jarinkovičová - daňový špecialista FR SR

Harmonogram:        8.30 – 9.00 – prezentácia účastníkov

                             9.00 – 14.00 - školenie

Cena:                     35,- EUR

 

 Obsah školenia:

1. Úvod do problematiky, aktuálna právna úprava so stručným uvedením noviel zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení n. p. (ďalej len "ZDP"), ktoré nadobudli účinnosť v roku 2015 a noviel s účinnosťou od 1.1.2016, najmä zmeny vyplývajúce zo zákana č. 253/2015 (v úvode len v stručnosti), iné aktuality

 

2. Druhy príjmov; príjmy, ktoré nepodliehajú zdaneniu (niektoré zmeny v sociálnej sfére, v II. pilieri a pod.) - zmeny v okruhu príjmov od dane oslobodených, zdaniteľné príjmy, spôsoby ich zdanenia, pojmy výdavky a daňové výdavky, spôsoby uplatnenia výdavkov (na jednej strane skutočne vynaložené na základe jednoduchého alebo podvojného účtovníctva, resp. daňovej evidencie a na druhej strane výdavky percentuálne), pojmy základ dane, daňová strata, nedaňové výdavky

 

3. Zmeny v ustanoveniach § 17 - § 29 ZDP od 1.1.2015, týkajúce sa daňových a nedaňových výdavkov: výdavky uznané až po zaplatení, obmedzenie výdavkov vo forme provízií, výdavky týkajúce sa používania majetku aj na súkromné ciele, výdavky v súvislosti s používaním motorových vozidiel - ak sú, resp. ak nie sú vložené do obchodného majetku (zmeny), resp. ak sú poskytnuté zamestnancovi; novo vyčíslená daň z motorových vozidiel, výdavky na PHL, výdavky na stravovanie, zmeny v posudzovaní pohľadávok a obstarávacej ceny likvidovaných zásob, rozšírenie okruhu nedaňových výdavkov, zmeny v odpisovaní majetku vrátane zrušenia lízingového odpisovania - nové zmluvy, "staré zmluvy" - postup, spätný lízing atď.

 

4. Daňovník s príjmami z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti ( § 6 ods. 1 a 2 ZDP) ako účtovná jednotka účtujúca v sústave jednoduchého účtovníctva (ďalej len "JÚ"), zmeny postupov pre JÚ, vedenie a uzavretie účtovných kníh na komplexnom príklade, účtovná závierka v JÚ, zostavenie účtovných výkazov aj ako podklad pre vyplnenie daňového priznania, postup pri vyplnení v prípade podvojného účtovníctva - príklad, postup pri vedení daňovej evidencie, pri uplatňovaní percentuálnych výdavkov - nové tlačivá - zmeny

 

5. Špecifiká jednotlivých druhov príjmov; zdanenia príjmov zo ZČ - zmenené potvrdenia zamestnávateľov - platiteľov dane, stručne k ročnému zúčtovaniu preddavkov na daň z týchto príjmov za rok 2015 - kedy ho treba a kedy nemožno vykonať, správny postup (špecifikum v prípade zamestnaneckej prémie za rok 2015), uplatňovanie poistného, čo sa zmenilo oproti predchádzajúcemu roku, problematika zamestnaneckých benefitov - alternatívny spôsob ich zdanenia; súvislosť s výdavkami zamestnávateľa, účasť na sústavnom vzdelávaní a iné príjmy zamestnanca poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, plnenia od zamestnávateľa s predmetom činnosti poľnohospodárska výroba a ďalšie zmeny, resp. spresnenia v ZDP od 1.1.2015

 

6. Výpočty všetkých čiastkových základov dane (ďalej len "ZD") z jednotlivých príjmov a zistenie celkového ZD, odpočítavanie daňovej straty, uplatnenie špecifických výdavkov odvíjajúcich sa od výšky základu dane, zvýšenie ZD za určených podmienok (tzv. zdanenie luxuxu) a pod.

 

7. Uplatnenie NČZD - skúsenosti z praxe, chyby, ku ktorým dochádza najmä v prípade uplatňovania NČZD na manželku (-la), dôchodkové sporenie, príspevky na SDS a doplnkové dôchodkové sporenie od 1.1.2014 len za presne ustanovených podmienok, rozšírený okruh dôchodkov v § 11 ods. 6 ZDP

 

8. Uplatňovanie daňového bonusu, podmienky, výška, valorizácia a súvisiace otázky

 

9. Platenie preddavkov na daň, výpočet od 1.4.2015

 

10. Zdaňovanie vo vzťahu k zahraničiu, transferové oceňovanie po zmenách od 1.1.2015, chyby v praxi

 

11. Podávanie daňových priznaní, kedy je výhodné podať daňové priznanie aj bez vzniku tejto povinnosti

 

12. Odborné vzdelávanie po novom, najmä nový systém duálneho vzdelávania od 1.9.2015, jeho daňové zvýhodnenie, hmotné a finančné zabezpečenie žiaka a daňové posudzovanie týchto výhod

 

13. Zmeny od 1.1.2016 - príjmy členov volebných komisií, nové posudzovanie sociálnych výpomocí poskytnutých zamestnancovi, zmena pri medzinárodnom prenájme pracovnej sily, poukazovanie podielu zaplatenej dane, zmeny pri zdaňovaní príjmov z podnikania, z použitého diela a umeleckého výkonu - nový prístup od 1.1.2016, po novom príjmy z kapitálového majetku - sadzba dane z osobitého základu dane + novozavedené tzv. dlhodobé investičné sporenie, zmeny pri zdaňovaní ostatných príjmov; zmeny týkajúce sa zdaňovania plnení od "držiteľov" poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, postavenie športovca od 1.1.2016 - nový zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zatriedenie príjmov na základe zmluvy o profesionálnom vykonávaní športu, resp. amatérsky šport, podpora športu, zmluvy o sponzorstve v športe, posudzovanie sponzorstva a ďalšie s tým súvisiace zmeny

 

 

 

 

 

 

 

Organizátor:

 

Agentúra PROFIT spol. s  r. o.

Vajanského 2029/26

052 01 Spišská Nová Ves

Ing. Martin Oltznauer - konateľ

IČO: 46868691

DIČ: 2023625373 – nie sme platiteľmi DPH

Bankové spojenie: 5034873574/0900

Variabilný symbol: 23022016

Telefón: +421 904 625 478

www.agenturaprofit.sk

E-mail: vzdelavanie@agenturaprofit.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácie:

V cene školenia je zahrnuté občerstvenie a ďalšie náklady spojené so zabezpečením školenia.

Pri Vašej neúčasti poplatok za školenie nevraciame. Je možnosť poslať za Vás náhradníka.

Agentúra PROFIT si vyhradzuje právo, v prípade zvýšeného počtu záujemcov alebo vzniku nepredvídaných okolností, zmenu termínu alebo miesta konania. Akékoľvek  zmeny Vám budú včas oznámené. Faktúru obdržíte pri prezentácii.

V prípade nízkej účasti Agentúra PROFIT vráti účastnícke poplatky, alebo oznámi nový termín konania školenia.