Get Adobe Flash player

Kalendár školení

Po
Ut
St
Št
Pi
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
September 2020
 

Kontakt

Agentúra PROFIT spol. s r. o.
Vajanského 2029/26
052 01 Spišská Nová Ves

 

Ing. Martin Oltznauer

+421 904 625 478
agenturaprofit@agenturaprofit.sk

Vaše otázky

Obrázková CAPTCHA
Vložte znaky zobrazné na obrázku.

Nachádzate sa tu

Domov » školenia » Spišská Nová Ves

Daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2015 a od 1. 1. 2016

Termín:                    21.01.2016

 

Miesto konania:       SPIŠSKÁ NOVÁ VES, Mestský úrad , Štefánikovo námestie 1

                                2.poschodie - veľká zasadačka

 

Lektor:                    Ing. Valéria Jarinkovičová - daňový špecialista FR SR

Daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2015 a od 1. 1. 2016 

 

 

Organizačné údaje:

Miesto konania:       Mestský úrad, Štefánikovo námestie 1,

                             052 01 Spišská Nová Ves

                             2. poschodie, veľká zasadačka

Termín:                  21.01.2016

Lektor:                   Ing.Valéria Jarinkovičová - daňový špecialista FR SR

Harmonogram:        8.30 – 9.00 – prezentácia účastníkov

                             9.00 – 14.00 - školenie

Cena:                     35,- EUR

 

 Obsah školenia:

 1. Úvod - stručne k aktuálnej právnej úprave, posledným novelám zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení n. p. (ďalej len "ZDP"), najmä zmenám vyplývajúcim zo zákona č. 253/2015 Z. z. z 22.9.2015, iné aktuality

 

2. Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2015 - kedy ho treba a kedy nemožno vykonať, správny postup, tlačivo RZ - čo sa zmenilo oproti predchádzajúcemu roku

 

3. Problematika príjmov od dane oslobodených, zmena v prípade odmien členov volebných komisií, posudzovanie zamestnaneckých benefitov - alternatívny spôsob ich zdanenia; väzba medzi poskytovaním plnení nad rámec ustanovených limitov a posudzovaním výdavkov na strane zamestnávateľa, účasť na sústavnom vzdelávaní a iné príjmy zamestnanca poskytovateľa zdravotnej starostlivosti, plnenia od zamestnávateľa s predmetom činnosti poľnohospodárska výroba (oslobodenie od dane do limitovanej výšky za určených podmienok) a ďalšie zmeny, resp. spresnenia v ZDP od 1.1.2015

 

4. Uplatňovanie poistného na zdravotné a sociálne poistenie pri výpočte základu dane v závislosti od posúdenia, či ide o zdaniteľný príjem (podiely na zisku a pod.), základ dane z príjmov zo závislej činnosti, chyby pri výpočte

 

5. Všetky zdaniteľné časti základu dane - skúsenosti z praxe, chyby, ku ktorým dochádza najmä v prípade uplatňovania NČZD na manželku (-la), príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie od 1.1.2014 len za presne ustanovených podmienok, zmena v okruhu poberateľov dôchodkov uvedených v § 11 ods. 6 ZDP

 

6. Podávanie daňových priznaní, kedy je výhodné podať daňové priznanie aj bez vzniku tejto povinnosti

 

7. Povinnosti a zodpovednosť zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, podávanie prehľadov (napr. v prípade insolventnosti zamestnávateľa a vyplácanie miezd po častiach postupne), hlásenia (zmeny v tlačive), vystavovanie potvrdení - zmeny v tlačive potvrdenia so zameraním na vzťah k zahraničiu a pod.

 

8. Postavenie športovca od 1.1.2016 - nový zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, športovec ako zamestnanec, amatérsky šport, podpora športu, zmluvy o sponzorstve v športe, posudzovanie sponzorského a ďalšie s tým súvisiace zmeny

 

9. Nový zákon o odbornom vzdelávaní, problematika finančného a hmotného zabezpečenia žiaka, nový systém duálneho vzdelávania a daňový aspekt týchto zmien - novela ZDP

 

10. Zmeny vyplývajúce z ďalších noviel ZDP, najmä zákona z 22.9.2015, noví posudzovanie sociálnych výpomocí zamestnancovi, zmena pri medzinárodnom prenájme pracovnej sily, poukazovanie podielu zaplatenej dane

 

11. Aktuálne údaje (tabuľka) a aktuálne problémy pri zdaňovaní príjmov zo závislej činnosti ( ale prípadne aj zmeny a problémy pri zdaňovaní príjmov z podnikania, z prenájmu, použitia diela a umeleckého výkonu - nový prístup od 1.1.2016, z kapitálového majetku - po novom sadzbe dane z osobitného základu dane + novozavedené tzv. dlhodobé investičné sporenie, zmeny pri zdaňovaní ostatných príjmov; podávanie dodatočných daňových priznaní v nadväznosti na poistné s vyčíslením preplatku na dani, sociálna sféra a daň z príjmov, zdaňovanie vo vzťahu k zahraničiu, a pod., súvisiace zmeny aj v iných právnych normách, napr. zákone o zdravotnom poistení, v Zákonníku práce a pod.)

 

 

 

Organizátor:

 

Agentúra PROFIT spol. s  r. o.

Vajanského 2029/26

052 01 Spišská Nová Ves

Ing. Martin Oltznauer - konateľ

IČO: 46868691

DIČ: 2023625373 – nie sme platiteľmi DPH

Bankové spojenie: 5034873574/0900

Variabilný symbol: 21012016

Telefón: +421 904 625 478

www.agenturaprofit.sk

E-mail: vzdelavanie@agenturaprofit.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informácie:

V cene školenia je zahrnuté občerstvenie a ďalšie náklady spojené so zabezpečením školenia.

Pri Vašej neúčasti poplatok za školenie nevraciame. Je možnosť poslať za Vás náhradníka.

Agentúra PROFIT si vyhradzuje právo, v prípade zvýšeného počtu záujemcov alebo vzniku nepredvídaných okolností, zmenu termínu alebo miesta konania. Akékoľvek  zmeny Vám budú včas oznámené. Faktúru obdržíte pri prezentácii.

V prípade nízkej účasti Agentúra PROFIT vráti účastnícke poplatky, alebo oznámi nový termín konania školenia.